จังหวัดจันทบุรี

ค่ายเนินวง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง บนทางหลวงหมายเลข 3147 บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ ภายในบริเวณค่ายมีศาล
หลักเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวัดโยธานิมิต ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำเมืองตั้งอยู่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยโบราณคดีใต้น้ำ
กรมศิลปากร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผาที่ยึดได้จากเรือออสเตรเลี่ยนไทด์ที่ละเมิดน่านน้ำอ่าวไทย เพื่อลักลอบนำ
โบราณวัตถุออกไปยังต่างประเทศ หน่วยโบราณคดีแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม
คุกขี้ไก่
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ก่อนถึงท่าเทียบเรือ 1 กม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 เมื่อครั้งฝรั่งเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรี ในกรณีพิพาทเรื่อง
ดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ฝรั่งเศสได้สร้างคุกขี้ไก่ขึ้น เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ
ประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร อาคารคุกขี้ไก่เป็นหลักฐานยืนยันเรื่องราวเป็นมาในยุคแสวงหาเมืองขึ้นของชาติตะวันตก ซึ่งบรรพบุรุษ
ของเราได้เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรักษาบ้านเมืองของเราไว้ คุกขี้ไก่นี้สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อครั้งเข้ายึดครองจันทบุรี ในปี 2436
(หรือ ร.ศ.112 ) โดยฝรั่งเศสจะจับนักโทษขังไว้ในคุกนี้แล้วเลี้ยงไก่โดยให้ไก่ขี้รดหัวนักโทษ ดังนั้นจึงเรียกว่า คุกขี้ไก่
ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 30 กิโลเมตร เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
เป็นจุดผ่อนปรนที่อนุญาตให้เฉพาะชาวไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ เวลา 07.00-20.00 น. ตลาดนี้จะอยู่ห่างจากกรุงไพลิน
ประเทศกัมพูชา 20 กิโลเมตร และห่างจากเมืองพระตะบอง 68 กิโลเมตร
ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (บ้านแหลม)
ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ 4 ตำบลเทพนิมิต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 46 กิโลเมตร เป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคตาม
แนวชายแดน มีการส่งเสริมอาชีพราษฎรในการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปซื้อ
สินค้าบริเวณชายแดนของสองประเทศได้โดยสะดวกและปลอดภัย การข้ามแดนอนุญาตเฉพาะผู้ที่อยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว
เท่านั้น ระหว่างเวลา 07.00-20.00 น. ตลาดนี้ห่างจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 86 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายความมั่งคง โทร. 0 3931 2730
ตึกแดง
ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 30 กม. ลักษณะตัวตึกเป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 7 เมตร
ยาว 32 เมตร เดิมทาสีแดง จึงเรียกว่าตึกแดง ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง มีประตูเปิดถึงกันหมด มีระเบียงทั้งสองข้างตามแนวยาว ตึกแดงเป็น
อาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (หรือ ร.ศ.112) ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึก โดยรื้ออิฐจากป้อมมาสร้าง เพื่อใช้ตึกนี้เป็นกองรักษาการณ์
และที่พักนายทหารที่รักษาปากน้ำแหลมสิงห์
ถนนอัญมณี
เป็นคำเรียกขาน หมายถึง บริเวณถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง อันเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียรไนพลอย
และร้านค้าอัญมณีต่าง ๆ มากมาย นับเป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
จะสามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอยที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ กัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองจันทบุรีที่ไม่อาจพบได้ในจังหวัดอื่น
น้ำตกกระทิง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ เพียง 100 เมตร มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาคิชฌกูฎ เป็นน้ำตก
ขนาดใหญ่ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นห่างประมาณ 20 เมตร และมีความงามแตกต่างกัน มีแอ่งน้ำใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ
ชั้นที่ 8-9 มีความสวยงามที่สุด
น้ำตกสอยดาว
more info…
น้ำตกสอยดาว
ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อยู่ห่างจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร น้ำตก
แห่งนี้มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ สูงถึง 16 ชั้น แต่สามารถเดินขึ้นไปชมน้ำตกได้เพียงชั้นที่ 9 ระยะทาง
2.5 กิโลเมตร ส่วนชั้นที่ 10-16 ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง นอกจากนี้เขตรักษาพันธุ์ฯ ยังมีเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ “ลีลาไทร” ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์ฯ อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวสามารถพักแรมได้ในบริเวณที่จัดไว้โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อน
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล)
more info…
โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี (อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล)
ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิต เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้าง
ยาวนานถึง 297 ปี มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส
เป็นภาพนักบุญต่างๆ ซึ่งมีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิก
แห่งนี้เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่และกล่าวกันว่ามีความงดงามที่สุดในประเทศ เปิดให้เข้าชมทุกวัน
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
more info…
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงสวนสาธารณะทุ่งนาเชย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงเลือกเมืองจันท์เป็นฐานที่มั่นในการรวบรวมไพร่พลไปกอบกู้เอกราช
องค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางทหาร
คู่พระทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา บริเวณโดยรอบมีการ
ตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้ความร่มรื่นและสวยงาม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จาก
การดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เช่นเครื่องปั้นดินเผา ประเภทถ้วยโถไหกระปุก ตุ๊กตารูปคน
และรูปสัตว์ โดยมีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้นบน ซึ่งได้จัดเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปชมส่วนต่างๆภายในเรือได้ ส่วนชั้น
ล่างเป็นห้องจัดแสดงการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ ที่ทำผู้ชมได้เห็นการทำงานใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องของ
ดีเมืองจันท์ อาทิ การทำเหมืองพลอย การทำสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเรื่องราวของชาวชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ของจันทบุรีอีกด้วย ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันพุธ – อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 10 บาท
ชาวต่างประเทศ 30 บาท ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ โทร. 0-3939-1431-2
พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3149 แยกทางเข้าอำเภอแหลมสิงห์ จากถนนสุขุมวิทเข้าไปประมาณ 500 เมตร ปีประติมากรรมปูนปั้นที่แสดง
เรื่องราวในพุทธประวัติ และตอนแสดงธรรมโปรดบุคคลต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีลักษณะที่สวยงาม และยังมีคำอธิบายเรื่องราวต่างๆ
ของประติมากรรมนั้นๆ ด้วย สามารถเข้าชมได้ทุกวัน
รอยพระพุทธบาทพลวง (ยอดเขาคิชฌกุฎ)
เป็นรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพระพุทธบาท ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ มีจุดเริ่มต้นเดิน
ทางขึ้นไปนมัสการอยู่ที่วัดกะทิง และวัดพลวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงชาวต่างชาตินิยมขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา
ซึ่งเปิดให้ขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ สภาพป่าเป็นแบบดงดิบแล้งและป่าชายหาด เหตุที่เรียกว่าเขาแหลมสิงห์ เนื่องจาก
ด้านหน้าเขามีหินเป็นเกาะแก่งยื่นล้ำไปในทะเลรูปคล้ายสิงห์หมอบ มีหัว ลำตัว หาง เท้า และดวงตา บนเขาเป็นที่ตั้งของ ป้อมไพรีพินาศ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จากที่ทำการฯ บนเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ชายทะเลกว้างไกล และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงได้อย่าง
สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ อ่าวกระทิง เกาะนมสาว เกาะจุฬา
วัดเขาสุกิม
อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 บริเวณวัดมีพื้นที่ประมาณ3,280 ไร่ อยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา ภายในวัดมีพิพิธ-
ภัณฑ์ซึ่งจัดแสดง ศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล และมีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง
บูรพาจารย์ อาทิ หลวงปู่แหวน หลวงปู่วัน พระอาจารย์มั่น ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.watkhaosukim.org
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
more info…
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ เป็นวันเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม มีกำแพงแก้วล้อม
รอบทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็น
เส้นตรงมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กอยู่ในกำแพงแก้ว ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์
ปูชนียวัตถุที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ยาว 9 วา 9 นิ้ว มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-18.00น.
วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮั้วยี่)
more info…
วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮั้วยี่)
วัดมังกรบุปผาราม มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเล่งฮั้วยี่ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง ห่าง
จากตัวเมืองจันทบุรี 12 กิโลเมตร เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายาน มีศาลาและพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วย
กระเบื้องโมเสสเป็นลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสินมหาราช เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประ-
ดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในแต่ละวันมีประชาชนมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหา-
การุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทย
ศาลหลักเมือง
ตั้งอยู่ด้านหน้าค่ายตากสิน ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จันทบุรี ศาลหลักเมืองหลังปัจจุบันนี้ได้ก่อสร้าง ฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่
อย่างสวยงาม ชาวเมืองจันท์นิยมมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
more info…
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งอยู่ใจเขตอำเภอท่าใหม่ ห่างจากตัวอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่ควบคุมและ
อนุรักษ์ไว้จำนวน 610 ไร่ มีพื้นที่ที่ยังมีหญ้าทะเลอันเป็นอาหารของสัตว์น้ำประมาณ100ไร่ และมีสะพานเดิน
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีความยาว 1,600 เมตร ปัจจุบันมีกิจกรรมให้เช่าพายเรือแคนู
ชมความงามในอ่าวคุ้งกระเบน นอกจากนี้ในพื้นที่ศูนย์ฯ ยังมี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 0 3938 8116-8
หาดคุ้งวิมาน
more info…
หาดคุ้งวิมาน
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่เงียบสงบ
และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้าไว้คอยบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่นักท่องเที่ยว
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การพักผ่อนคือช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนพฤษภาคม
หาดเจ้าหลาว
อยู่ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 19 กิโลเมตร ถัดจากหาดแหลมเสด็จ มีบรรยากาศเงียบสงบ เป็นหาดทรายสีนวลยาวเหยียดสุดสายตา ร่วมรื่นด้วย
ทิวมะพร้าว มีที่พักหลายหลายระดับและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแนวปะการังน้ำตื้นที่อยู่ห่างากฝั่งไปเพียง 2 กิโลเมตร
สามารถเช่าเรือท้องกระจกไปชมได้ ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน-
พฤษภาคม
หาดแหลมสิงห์
more info…
หาดแหลมสิงห์
ตั้งอยู่ที่ตำบล ปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 30 กม. เป็นชายหาดปากอ่าวที่แม่น้ำ-
จันทบุรีไหลมาออกอ่าวไทย ร่มรื่นไปด้วยทิวสนยาวไปตามแนวชายหาด มีที่นั่งพักผ่อนพร้อมทั้งร้าน
จำหน่ายอาหาร ตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด และมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว จากบริเวณหาดมองออกไป
จะเห็นเกาะจุฬา และเขาแหลมสิงห์อยู่เบื้องหน้า
หาดแหลมเสด็จ-อ่าวคุ้งกระเบน
ห่างจากอำเภอท่าใหม่ 15 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางท่าใหม่-บ้านหมูดุด เป็นชายหาดที่มีความสวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่วมรื่น
ด้วยสนทะเลและพันธุ์ไม้ชายหาดนานาชนิด เหมาะแก่การพักผ่อน มีที่พักของเอกชนไว้บริการหรือจะเลือกตั้งแคมป์พักแรม โดยทางกรมป่าไม้
มีเต็นท์ไว้บริการด้วยเช่นกัน
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 32 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งนี้เป็นต้นน้ำสำคัญของ
แม่น้ำจันทบุรี สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากคือ
ไม้กฤษณา เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ
ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในเขตอุทยานฯ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
น้ำตกกระทิง ยอดเขาพระบาท น้ำตกคลองช้างเซ น้ำตกคลองกระสัน อุทยานฯ มีบ้านพัก/เต็นท์ และร้านอาหารไว้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3945 2074
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว มีพื้นที่ 75,000 ไร่ พื้นที่เป็นป่าดิบชื้นพื้นที่ราบหรือป่าลุ่มต่ำ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีความหลาก-
หลายทางชีวภาพ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกสะบ้า น้ำตกอีเกก และที่สำคัญคือ น้ำตกเขาสิบห้าชั้น เป็นน้ำตกขนาดกลาง
มีชั้นต่างๆ ถึง 15 ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี การเดินทางต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บางครั้งต้องลัดเลาะไปตามลำธารหรือปีนหน้าผาน้ำตก
สามารถกางเต็นท์ได้ที่ชั้นที่ 6 และชั้นที่ 13 ซึ่งเป็นชั้นที่มีน้ำตกสูงที่สุดถึง 35 เมตร
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อยู่ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียง 19 กม. อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว น้ำตกอยู่ห่างจากที่-
ทำการอุทยานฯ เพียง 200 เมตร สายน้ำตกมีความสูง 25 เมตร มีน้ำใส ไหลเย็นตลอดทั้งปี จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
กับฝูงปลาพลวงจำนวนมาก นอกจากนี้มีโบราณสถานที่สำคัญ 2 แห่ง คือ อลงกรณ์เจดีย์ และปิรามิดพระนางเรือล่ม
โอเอซีส ซีเวิลด์
more info…
โอเอซีส ซีเวิลด์
ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 25 กิโลเมตร บนพื้นที่กว่า 68 ไร่ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และ
อนุรักษ์โลมาในน่านน้ำจันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หัวบาตร และพันธุ์หัวขวด มีกิจกรรมชมการแสดงของ
โลมา เล่นน้ำกับโลมา ภายในมีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3936 3238-9
Advertisements