สร้างหรือทำลาย
ทุกอย่างรอบตัวที่มนุษย์สร้างและแสวงหาต่างก็ล้วนเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิต
Advertisements